Quick Start Guide for Installing the Burrel S22 WA Trail Camera Using the Burrel+ App

For instructions in English, please click here

Before you begin, make sure you have a working SIM card and a memory card ready for your camera.

 

  1. Inserting the SIM Card
    • In the camera box, you will find Burrel's recommended SIM card. If you want to use it, go to elisa.fi/burrel, select a suitable package, and follow the instructions on the page. Or if you are located outside of Finland, go to devicesim.com/burrel/. 
    • If you already have a different SIM card, you can use it in your Burrel camera. Just make sure the SIM card PIN lock is turned off. You can check this by inserting the SIM card into your phone and changing the setting in your phone's settings. You can find more detailed information in your phone's user manual.
  2. Install the fixed Parts of the Camera
    • Attach the antenna to the antenna connector on the top of the camera. Make sure it is securely attached but not over-tightened.
    • Open the front cover.
    • Turn the camera's power switch to the OFF position.
    • Press the "Release" button to free the battery compartment. Load the battery compartment with 12 AA batteries. Alternatively, you can connect an external 12V power source using the correct cable.
    • Insert an SD card (up to 32 GB, Speed class 6 or 10, not ultra-speed) into the card slot, following the card symbol for the correct orientation.
    • Insert a Nano SIM card.
  3. Camera Activation
    • Move the camera's power switch to the ON position. The camera enters direct preview mode and starts searching for a network.
    • When the camera finds the network on the screen, it will display the operator's name and network strength.
    • If necessary, try a different SIM card if the camera does not find a network.
    • Remember to check that the SIM card PIN code prompt is turned off. This is automatically disabled with the Elisa SIM card included.
  4. Installing the Burrel+ App
    • Download the "Burrel+" app from the Apple App Store or Google Play Store.
  5. Create a Burrel+ Account
    • Open the app and create your own login credentials or register using your Apple or Google account.
  6. Add Your Camera to Burrel+
    • Press the "Add New Camera" option.
    • Give your camera a name for easier identification.
    • Enter the Burrel ID, which can be found in the quick start guide included with your camera.
    • Wait for the green light, indicating that the camera has been successfully added.
    • Enable Notifications in the app. Make sure to enable notifications in the app to receive alerts about new photos. The app automatically asks this after you have added the camera.
  7. Checking Camera Settings from the camera
    • If your camera starts in Finnish, you can easily change the language. Press the Menu button in the camera's menu, which is labelled with four boxes. Then use the arrow keys to navigate to the settings wheel, press the down-arrow key to select "Language," and choose your desired language by pressing left or right arrow keys. Press OK to confirm your language choice and exit the menu by pressing the Menu button again.
    • Ensure that the camera is set to receive using Burrel+. To do this, open the settings from the MENU button -> navigate to the Transmit tab -> select the downward arrow key on "Receive" and press the right arrow key until it reads "Receive: Burrel+". Then save the settings by selecting "Send settings" from the same Transmit tab. If needed, restart the camera and check in the Burrel+ app gallery.
    • Check that the camera's capture delay is at least 1 minute. You can find this setting in the trigger (clock icon) tab under the capture delay section. Change the time using the side arrow keys. If you made changes, save by pressing OK, and then save the changes to the server as well (in the transmission tab, send settings).
    • Tip! If you want to receive only photos, select "photo" as the capture mode, and if you want only videos, choose "video" as the capture mode. In photo+video capture mode, the camera sends only photos to the app and records the video to the memory card.
    • Note! Whenever you make changes directly to the camera, remember to save the settings to the server! This can be done by selecting the camera settings from the transmission tab and then sending the settings.
  8. Taking a Test Photo with the Camera
    • Now it's time to test the camera. Move the camera's power switch to the ON position and see a live image from the camera, press the OK button to take a photo and then press OK again to send it. Wait a few minutes, and the photo will appear in your Burrel+ account. If this takes a long time, close the app, and restart it.
  9. Start Using the Camera!
    • It's time to start using your Burrel camera. Choose a location to place the camera. When the camera is in your chosen location, open the front cover and set the camera to the ON position. Press the left arrow for a few seconds, and the camera will prompt you to set it up. Press OK, and the camera is ready for use. You can now close the cover, and the camera is ready to capture and send photos. 

 

Congratulations! Your Burrel S22 WA trail camera is now installed and connected to the Burrel+ app, ready to capture and send photos. Enjoy remote monitoring of your camera effortlessly.

Klicka här för instruktioner på svenska

Snabbstartsguide för att installera Burrel S22 WA-viltkameran med hjälp av Burrel+-appen 

Innan du börjar, se till att du har ett fungerande SIM-kort och ett minneskort redo för din kamera.

 

  1. Sätt i SIM-kortet
  • Inuti kamerans låda hittar du ett föredraget SIM-kort från Burrel. Om du vill använda det, gå till devicesim.com/burrel/se för att välja ett paket och slutföra betalningen.
  • Om du redan har ett annat SIM-kort kan du använda det i din Burrel-kamera. Se bara till att SIM-kortets PIN-kodspärr är avstängd. Du kan kontrollera detta genom att sätta in SIM-kortet i din telefon och ändra inställningen i telefonens inställningar. Mer detaljerad information finns i din telefons användarmanual.
  1. Installera kamerans fasta delar
    • Fäst antennen i antennanslutningen på toppen av kameran. Se till att den är säkert fastsatt men inte överdrivet åtdragen.
    • Öppna främre locket.
    • Sätt kamerans strömbrytare i OFF-läge.
    • Tryck på "Frigör"-knappen för att frigöra batterifacket. Ladda batterifacket med 12 AA-batterier. Alternativt kan du ansluta en extern 12V-strömkälla med rätt kabel.
    • Sätt in ett SD-kort (upp till 32 GB, hastighetsklass 6 eller 10, inte ultrahastighet) i kortplatsen och följ symbolen på kortet för rätt orientering.
    • Sätt in ett Nano SIM-kort.
  2. Aktivering av kameran
    • Flytta kamerans strömbrytare till ON-läget. Kameran går in i direkt förhandsgranskningsläge och börjar söka efter ett nätverk.
    • När kameran hittar nätverket på skärmen visas operatörens namn och nätverkets styrka.
    • Om det behövs kan du prova ett annat SIM-kort om kameran inte hittar något nätverk.
    • Kom ihåg att kontrollera att SIM-kortets PIN-kod inte är aktiverad. Detta är automatiskt avaktiverat med det medföljande Elisa SIM-kortet.
  3. Installation av Burrel+ Appen
    • Ladda ner "Burrel+" appen från Apple App Store eller Google Play Store.
  4. Skapa ett Burrel+ konto
    • Öppna appen och skapa dina egna inloggningsuppgifter eller registrera dig med ditt Apple- eller Google-konto.
  5. Lägg till din kamera
    • Tryck på alternativet "Lägg till ny kamera".
    • Ge din kamera ett namn för enklare identifiering.
    • Ange Burrel ID, som finns i den snabba startguiden som medföljer din kamera.
    • Vänta på det gröna ljuset, vilket indikerar att kameran har lagts till framgångsrikt.
    • Aktivera Meddelanden i appen. Se till att aktivera aviseringar i appen för att få aviseringar om nya foton.
  6. Kontrollera kamerainställningar från kameran
    • Om din kamera startar på engelska eller finska kan du enkelt ändra språket. Tryck på Menyknappen i kameramenyn, som är märkt med fyra rutor. Använd sedan pilknapparna för att navigera till inställningshjulet, tryck på ned-pilknappen för att välja "Språk" och välj sedan ditt önskade språk genom att trycka vänster eller höger med pilknapparna. Tryck på OK för att bekräfta ditt språkval och avsluta menyn genom att trycka på Menyknappen igen.
    • Se till att kameran är inställd på att använda Burrel+. För att göra detta, öppna inställningarna från MENU-knappen -> navigera till fliken Skicka -> välj den nedåtriktade pilen på "Mottag" och tryck på högerpilen tills det står "Mottag: Burrel+". Spara sedan inställningarna genom att välja "Skicka inställningar" från samma fliks Skicka. Om det behövs, starta om kameran och kontrollera i Burrel+-appen galleri.
    • Kontrollera att kamerans upptagningsfördröjning är minst 1 minut. Du hittar detta inställningsalternativ under fliken "Utlösare" (klockikon) under avsnittet för upptagningsfördröjning. Ändra tiden med hjälp av sidopilarna. Om du har gjort ändringar, spara dem genom att trycka på OK, och spara sedan ändringarna även på servern (i fliken för överföring, skicka inställningar).
    • Tips! Om du vill ta emot endast foton, välj "foto" som upptagningsläge, och om du vill ha endast videor, välj "video" som upptagningsläge. I läget för foto+video skickar kameran endast foton till appen och sparar videon på minneskortet.
    • Observera! Varje gång du gör ändringar direkt på kameran, kom ihåg att spara inställningarna på servern! Detta kan göras genom att välja kamerans inställningar från fliken för överföring och sedan skicka inställningarna.
  7. Ta ett testfoto med kameran
    • Nu är det dags att testa kameran. När du är på INSTÄLLNINGAR-skärmen och ser en direktbild från kameran, tryck på OK-knappen för att ta en bild och tryck sedan på OK igen för att skicka den. Vänta några minuter, och bilden kommer att visas i ditt Burrel+-konto. Om detta tar lång tid, stäng av appen och starta om den.
  8. Börja använda kameran!
    • Det är dags att börja använda din Burrel-kamera. Välj en plats att placera kameran. När kameran är på den valda platsen, öppna främre locket och ställ kameran i ON-läget. Tryck på vänsterpilen i några sekunder, och kameran uppmanar dig att ställa in den. Tryck på OK, och kameran är klar att användas. Du kan nu stänga locket, och kameran är redo att ta och skicka foton. 

 

Grattis! Din Burrel S22 WA-viltkamera är nu installerad och ansluten till Burrel+-appen, redo att ta och skicka foton. Njut av fjärrövervakning av din kamera på ett enkelt sätt.