Quick Start Guide for Installing the Burrel S12 HD+SMS PRO Camera Using the Burrel+

For instructions in English, please click here

Quick Start Guide for Installing the Burrel S12 HD+SMS PRO Camera Using the Burrel+ App 

 

Before you begin, make sure you have a working SIM card ready for your camera.

 1. Inserting the SIM card
  • In the camera box, you will find the recommended Burrel SIM card. If you wish to use it, go to the website elisa.fi/burrel, choose a suitable package, and follow the instructions on the page. Or if you are located outside of Finland, go to devicesim.com/burrel/.
  • If you already have a different SIM card, you can use it in your Burrel camera. Just ensure that the SIM card PIN code lock is turned off. You can check this by inserting the SIM card into your phone and changing the settings in your phone's settings. You can find more detailed instructions in your phone's user manual.
 2. Install the fixed parts of the camera
  • Attach the antenna to the antenna connector on top of the camera. Make sure it is securely attached and that the seal is in place. The seal may accidentally come off when removing the yellow protective film.
  • Open the front cover.
  • Turn the camera's power switch to the SETUP position.
  • Insert 12 AA batteries into the camera. Alternatively, you can connect a 6V external power source using the correct cable.
  • Insert an SD card (up to 32 GB, Speed class 6 or 10, not ultra-speed) into the card slot, following the card symbol for the correct orientation.
  • Insert the SIM card.
 3. Activating the camera
  • Move the camera's power switch to the SETUP position. The camera will enter the live preview mode and start searching for a network.
  • When the camera finds the network on the screen, it will display the operator's name and network signal strength.
  • If necessary, try a different SIM card if the camera cannot find the network.
  • Remember to check that the SIM card's PIN code query is turned off. With the Elisa SIM card included, this is automatically turned off.
 4. Install the Burrel+ app
  • Download the "Burrel+" app from the Apple App Store or Google Play Store.
 5. Create a Burrel+ account
  • Open the app and create your own login credentials or register using your Apple or Google account.
 6. Add your camera in the app
  • Press the "Add new camera" option.
  • Give your camera a name for easier identification.
  • Enter the Burrel ID, which can be found in the quick start guide included with your camera.
  • Wait for the green light, indicating that the camera has been successfully added.
  • Enable notifications in the app. Make sure to enable notifications in the app to receive alerts for new photos.
 7. Checking camera settings from the camera
  • If your camera starts in Finnish, you can easily change the language. Press the Menu button in the camera menu, marked with four squares. Use the arrow keys to navigate to the settings wheel, press the down arrow to select "Language," and then choose your preferred language by pressing the left or right arrow keys. Press OK to confirm your language selection and exit the menu by pressing the Menu button again.
  • Ensure and, if necessary, change the camera's reception mode to Burrel+. You can do this by opening the settings from the MENU button -> navigate to the Transmission tab -> select the downward arrow key on "Reception" and press the right arrow until it says "Reception: Burrel+." Then, save the settings by selecting "Send settings" from the same Transmission tab. If needed, restart the camera and exit the Burrel+ service gallery.
  • Check that the camera's capture delay is at least 1 minute. You can find this setting in the trigger (clock icon) tab under the capture delay section. Adjust the time using the side arrow keys. If you made changes, save by pressing OK, and then save the changes to the server as well (in the transmission tab, send settings).
  • Tip! If you want to receive only photos, select "photo" as the capture mode, and if you want only videos, choose "video" as the capture mode. In photo+video capture mode, the camera sends only photos to the app and records the video to the memory card.
  • Note! Whenever you make changes directly to the camera, remember to save the settings to the server! This can be done by selecting the camera settings from the transmission tab and then sending the settings.
 8. Taking a test photo with the camera
  • Now it's time to test the camera. When you are on the SETTINGS screen and see a live image from the camera, press the OK button to take a photo and then press OK again to send it. Wait for a few minutes, and the image will appear in your Burrel+ account. If this takes a long time, close the app and restart it.
 9. Start using the camera!
  • Now it's time to start using your Burrel camera. Choose a location to place the camera. When the camera is in your chosen location, open the front cover and set the camera to the ON position. You can now close the cover, and the camera is ready for operation. Congratulations! Your Burrel S12 HD+SMS PRO camera is now installed and connected to the Burrel+ app, ready to take and send photos. Enjoy remote monitoring of your camera with ease.
Klicka här för instruktioner på svenska

Snabbstartsguide för att installera Burrel S12 HD+SMS PRO-viltkameran med hjälp av Burrel+ -appen 

Innan du börjar, se till att du har ett fungerande SIM-kort redo för din kamera.

 1. Sätt i SIM-kortet
  • Inuti kamerans låda hittar du ett föredraget SIM-kort från Burrel. Om du vill använda det, gå till devicesim.com/burrel/se för att välja ett paket och slutföra betalningen.
  • Om du redan har ett annat SIM-kort kan du använda det i din Burrel-kamera. Se bara till att SIM-kortets PIN-kodlås är avstängt. Du kan kontrollera detta genom att sätta in SIM-kortet i din telefon och ändra inställningarna i telefonens inställningar. Du kan hitta mer detaljerad information i din telefons användarmanual.
 2. Installera kamerans fasta delar
  • Fäst antennen i antennkontakten på toppen av kameran. Se till att den är ordentligt fäst och att tätningen är på plats. Tätningen kan av misstag lossna när den gula skyddsfilmen tas bort.
  • Öppna frontlocket.
  • Sätt kamerans strömbrytare i SETUP-läge.
  • Sätt i 12 AA-batterier i kameran. Alternativt kan du ansluta en 6V extern strömkälla med rätt kabel.
  • Sätt in ett SD-kort (upp till 32 GB, Speed Class 6 eller 10, inte ultra-speed) i kortplatsen, följ kortsymbolen för rätt orientering.
  • Sätt in SIM-kortet.
 3. Aktivera kameran
  • Flytta kamerans strömbrytare till SETUP-läget. Kameran går in i direktgranskningsläge och börjar söka efter ett nätverk.
  • När kameran hittar nätverket på skärmen visas operatörens namn och nätverkssignalstyrka.
  • Om det behövs kan du prova ett annat SIM-kort om kameran inte kan hitta nätverket.
  • Kom ihåg att kontrollera att PIN-koden för SIM-kortet är avstängd. Med det medföljande Elisa SIM-kortet är detta automatiskt avstängt.
 4. Installera Burrel+ -appen
  • Ladda ner "Burrel+" -appen från Apple App Store eller Google Play Store.
 5. Skapa ett Burrel+ -konto
  • Öppna appen och skapa dina egna inloggningsuppgifter eller registrera dig med ditt Apple- eller Google-konto.
  • Aktivera aviseringar I appen. Se till att aktivera aviseringar i appen för att få meddelanden om nya foton.
 6. Lägg till din kamera
  • Tryck på alternativet "Lägg till ny kamera".
  • Ge din kamera ett namn för enklare identifiering.
  • Ange Burrel ID, som finns i den snabba startguiden som medföljer din kamera.
  • Vänta på det gröna ljuset, vilket indikerar att kameran har lagts till framgångsrikt.
 7. Kontrollera kamerainställningar från kameran
  • Om din kamera startar på engelska eller finska kan du enkelt ändra språket. Tryck på menyknappen i kameramenyn, märkt med fyra rutor. Använd sedan pilknapparna för att navigera till inställningshjulet, tryck på nedåtpilknappen för att välja "Språk" och välj sedan ditt önskade språk genom att trycka på vänster eller höger pilknapp. Tryck på OK för att bekräfta ditt språkval och avsluta menyn genom att trycka på menyknappen igen.
  • Se till och ändra vid behov kamerans mottagning till Burrel+. Detta kan göras genom att öppna inställningarna från MENU-knappen -> navigera till fliken "Överföring" -> välja den nedåtriktade pilen på "Mottagning" och trycka på högerpilen tills det står "Mottagning: Burrel+". Spara sedan inställningarna genom att välja "Skicka inställningar" från samma flik för överföring. Om det behövs, starta om kameran och avsluta Burrel+ -tjänsten galleri.
  • Kontrollera att kamerans upptagningsfördröjning är minst 1 minut. Du hittar detta inställningsalternativ under fliken för utlösaren (klockikonen) under avsnittet för upptagningsfördröjning. Justera tiden med hjälp av sidopilarna. Om du har gjort ändringar, spara dem genom att trycka på OK, och spara sedan ändringarna även på servern (i fliken för överföring, skicka inställningar).
  • Tips! Om du vill ta emot endast foton, välj "foto" som upptagningsläge, och om du vill ha endast videor, välj "video" som upptagningsläge. I läget för foto+video skickar kameran endast foton till appen och sparar videon på minneskortet.
  • Observera! Varje gång du gör ändringar direkt på kameran, kom ihåg att spara inställningarna på servern! Detta kan göras genom att välja kamerans inställningar från fliken för överföring och sedan skicka inställningarna.
 8. Ta ett testfoto med kameran
  • Nu är det dags att testa kameran. När du är på INSTÄLLNINGAR-skärmen och ser en livebild från kameran, tryck på OK-knappen för att ta en bild och tryck sedan på OK igen för att skicka den. Vänta några minuter, och bilden kommer att visas i ditt Burrel+ -konto. Om detta tar lång tid, stäng av appen och starta om den.
 9. Börja använda kameran!
 • Nu är det dags att börja använda din Burrel-kamera. Välj en plats att placera kameran. När kameran är på din valda plats, öppna frontlocket och ställ kameran i ON-läge. Du kan nu stänga locket, och kameran är redo för användning. 

Grattis! Din Burrel S12 HD+SMS PRO -viltkamera är nu installerad och ansluten till Burrel+ -appen, redo att ta och skicka foton. Njut av fjärrövervakningen av din kamera med lätthet.